Event detail
TLAČ NA PARTIZÁNA / workshop sieťotlače
Date 5. 9. 2023
do 7. 9. 2023
Time 14:00
Venue Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Zaujímali ste sa niekedy o techniku sieťotlače a o tom, čo je potrebné na vytvorenie úžasných tlačí? Pripojte sa k nám na kreatívnej ceste do hĺbky sieťotlače s tlačovou skupinou "Partizan Print" z Macedónska! Pripravte sa na odhalenie nadčasových tajomstiev techniky sieťotlače.

Dátum: 5. - 7. septembra

Čas: 14:00 - 17:00

Miesto: Zahrada CNK, Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica: Z2

Highlighty workshopu:

  • Úvodná prednáška o tlači s dôrazom na sieťotlač
  • Teória v praxi, vytvárajte a tlačte vlastné monotypy pomocou sieťotlače
  • Na konci majte svoje práce vystavené na skupinovej výstave!

Táto dielňa je súčasťou programu Erasmus Solidarity Corps, je otvorená pre účastníkov a nevyžaduje žiadne ďalšie poplatky.

Miesta sú obmedzené, tak si svoje miesto zabezpečte vyplnením formulára! https://bitly.ws/SUUk

 

SIeťotlač, často nazývaná serigrafia, je technika tlače, ktorá prenáša atrament cez sieťovú tkaninu na rôzne materiály, ako je papier, textília alebo sklo.

Na sieti sa vytvorí šablóna, ktorá umožní atramentu prenikať cez konkrétne otvory a vytvárať dizajn. Atrament sa nanáša na sieťovú tkaninu rýchlou stierkou, čím prechádza cez šablónu a vytvára želaný obraz.

Touto technikou sa vytvára mnoho vizuálnych diel, vrátane plagátov, textílií a umeleckých tlačí.

 

Partizan Print je neformálny umelecký kolektív, ktorý bol založený v roku 2014. Od roku 2016 aktívne pôsobí ako nezávislá tlačová dielňa sito tlače, ktorá neustále spolupracuje s rôznymi umelcami a kolektívmi z Európy a Ázie.

Na umeleckých festivaloch ako TURBULATOR v Marseille, Francúzsko a na Festivale Vendeta a "Koniec sveta je blízko" v Musée du Art Modeste v Sète, Francúzsko, sa kolektív predstavil s výberom experimentov.

Kolektív taktiež odhaľuje svoju identitu prostredníctvom samostatných výstav, na ktorých reprezentuje sériu experimentov s tlačou rastlín na papieri bez použitia chemikálií.

Partizan Print je neoddeliteľnou súčasťou organizácie "Kolektiv Veternica", inovatívnej umeleckej a kultúrnej organizácie, ktorej cieľom je poskytnúť väčšiu nezávislú kultúrnu produkciu vyvinutú prostredníctvom neustálej spolupráce s umelcami, ktorí majú lásku k alchýmii sieťotlače.

! Workshop bude prebiehať v angličtine, počas workshopu bude k dispozícii prekladateľ do slovenčiny.

 

[EN]

Have you ever wondered what silk screen printing and what it takes to create astonishing prints? Join us on a creative journey in the depths of silk screen printing with the printing crew “Partizan Print” from Macedonia! Get ready to uncover the timeless secrets of the silk screen printmaking technique.

Date: 5-7 of September

Time: 14:00-17:00

Venue:  Zahrada CNK, Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica: Z2

Workshop highlights:

  • Introduction lecture on printmaking with the focus on silk screen printing
  • Theory in practice, create and print your own monotypes using silk screen
  • At the end have your works exhibited in a group exhibition!

This workshop is part of Erasmus Solidarity Corps programme, it’s open for participants and does not require any additional fees.

Limited spots available, so secure your spot now by filling out the form! https://bitly.ws/SUUk

 

Silk screen printing, commonly referred to as serigraphy, is a printmaking technique that transfers  ink via a mesh screen onto different materials like paper, fabric, or glass. 

On the screen, a stencil is made, allowing ink to enter through particular holes and create a design. Ink is applied to the screen with a squeegee, passing through the stencil to produce the desired picture.

A lot of visual creations, including posters, textiles, and art prints, are produced using this technique.

 

Partizanska print is an informal art collective initiated in 2014. Since 2016 actively works as an independent silk screen printing studio that continuously collaborates with various artists and collectives from Europe and Asia. 

Art festivals such as TURBULATOR, Marseille, France and at Vendeta Festival and “The end of the world is near” at Musée du Art Modeste, Sète, France, where the collective showcased itself with a fine selection of experiments.

The collective also discovers it’s identity through solo exhibitions in which it

represented a series of experiments of printing plants on paper without usage of chemicals.

Partizan Print is an integral component of "Kolektiv Veternica," an innovative arts and culture organization with the aim of providing greater independent cultural production developed through continuous collaboration with artists that feel love for the alchemy of screen printing.

! The workshop will be in English, Slovak translator will be available during the workshop.

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vznik podujatia podporil Európsky zbor solidarity a NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.