Event detail
Rethinking School, Art & City / Škola, mesto, umenie
Date 21. 9. 2022
Time 18:00
Venue Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

SCROLL FOR ENGLISH

 

SK

diskusia na tému kreatívneho vzdelávania a umenia vo verejnom priestore 

Téma kreatívneho vzdelávania a učenia na všetkých typoch škôl prostredníctvom umenia, dizajnového myslenia a participácie detí a mladých ľudí je na Slovensku rozvinutá len okrajovo. Cieľom diskusie je predstaviť výsledky medzinárodného pilotného projektu SKOLARTCITY (Erasmus+ KA2) v kontexte súčasných inovatívnych prístupov k formálnemu a neformálnemu vzdelávaniu v Čechách, Srbsku a na Slovensku. Hosťami a hostkami diskusie budú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú rozvoju kritického myslenia u mladých ľudí, vzdelávajú ich k hodnotám, vyučujú o ľudských právach a životnom prostredí v prepojení na iné vyučovacie predmety a využitie verejného priestoru.

V diskusii sa dozvieme, ako sa dajú využívať umelecké metódy a formy na inováciu pedagogických postupov a zlepšovať podmienky pre spoluprácu pedagógov s ľuďmi z kreatívnych odvetví – umelcov a umelkýň z rôznych oblastí ako napr. architektúra, urbanizmus, výtvarné umenie, sochárstvo, grafický dizajn a iné. Taktiež sa zamyslíme nad stavom reforiem školstva v jednotlivých krajinách a verejných politík v oblasti vzdelávania na základných a stredných školách.

 

Hostia:

Jelena Joksimović (lektorka, výskumníčka, Škograd, Belehrad)

Katarína Kalivodová (metodička, riaditeľka ŠPKV, Praha)

Silvia Mašlárová (koordinátorka školských inovácií, Rozvojová Agentúra BBSK)

Maroš Chmelík (moderátor, riaditeľ CKO)

 

Diskusia bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku so simultánnym tlmočením.

 

EN

discussion on the topic of creative education and art in public space

The topic of creative education and learning in various types of
schools by means of art, design thinking and youth participation has been explored only marginally in Slovakia. The aim of the discussion is to present the results of the international pilot project
SKOLARTCITY (Erasmus+ KA2) in the context of contemporary innovative approaches to formal and non-formal education in Czech, Slovakia and Serbia. Guests of the discussion are people, who have been working on the development of critical thinking in youth, values education, teaching human rights and environmental issues in connection with other subjects and the use of public space.

In the discussion, we shall learn how to use artistic methods and
forms for innovation of pedagogical approaches and how to improve conditions for cooperation between educators and creative
professionals - artists from different fields such as architecture,
urbanism, visual art, sculpture, graphic design and other. Also, we
will reflect on educational reforms and policy making in the field of
elementary and secondary education in respective countries.

Guests:

Jelena Joksimović (lecturer, researcher, Škograd, Belehrad)

Katarína Kalivodová (methodist, director ŠPKV, Praha)

Silvia Mašlárová (coordinator of school innovations, Rozvojová Agentúra BBSK)

Maroš Chmelík (moderator, director CKO)
 

---

 

Organizácie:

Centrum komunitného organizovania od roku 2015 realizuje vzdelávací program Školy za demokraciu, ktorého cieľom je systematicky pracovať so základným a strednými školami a učiť občiansku a etickú náuku či dejepis inak, a to workshopmi na rozvoj kritického myslenia, metodikou Cultures Interactive, živými knižnicami a neformálnym vzdelávaním k ľudským právam.

 

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání už viac než päť rokov realizuje v českých školách program Kreativneho partnerstva, ktorý do výuky na základných a stredných školách zapája umelcov a rozmanité umelecké formy. Je založený na štrukturovanej spolupráci umelcov a učiteľov, ktorej súčasťou je vždy mapovanie potrieb konkrétnej triedy, nastavenia vhodných opatrení, vyhodnotenie ich vhodnosti a dopadov a pod. Program Creative Partnerships vyvinula organizácia Creativity, Culture and Education z Veľkej Británie.

 

Škograd tvorí kolektív občianskeho združenia, ktoré sa prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania a umenia venuje organizácii aktivít pre deti a mládež na periférii mesta Belehrad v susedstve Ledine. Poslaním Škogradu je vytvárať podmienky pre participáciu detí a mladých ľudí vo verejnom priestore a reflexiu vzťahu medzi školou, učením a životom v meste. Tím Škogradu tvoria ľudia z oblastí psychológie, pedagogiky, umenia, dizajnu, architektúry a urbanizmu.